เกี่ยวกับโรงเรียน แหล่งเรียนรู้ ความภาคภูมิใจ ปฏิทินกิจกรรม รวมภาพกิจกรรม ติดต่อ/สอบถาม
             
             
  ข่าวประชาสัมพันธ์   เผยแพร่ผลงาน      
  งานบริหาร 4 ฝ่าย            
  - งานวิชาการ - การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความพึงพอใจในการสอนคาศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
  - งานบุคลากร ระหว่างวิธีการสอนแบบใช้เกมคาศัพท์ภาษาอังกฤษกับวิธีการสอนแบบปกติ  
  - งานบริหารทั่วไป -ทวีศักดิ์ กสิผล สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  
  - งานงบประมาณ    
  - การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความพึงพอใจ การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยวิธีการสอนด้วยแบบฝึกอ่านเพิ่มเติม  
  พันธกิจ เสริมทักษะกับการสอนแบบปกติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯ  
  เอกลักษณ์ - ธีระยุทธ ชาแดง สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  
  อัตลักษณ์    
  วิสัยทัศน์ - การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กิจกรมตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา  
  ตราโรงเรียน กับการเรียนรู้แบบปกติ  
  สีประจำโรงเรียน - ทรรศนันทน์ จิ๋วประดิษฐ์กุล ศึกษาศาสตร์  
  ปรัชญาการจัดการศึกษา            
 
ชื่อผลงาน เศษส่วนที่เท่ากัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 
  บุคลากร
โดย นางสาวสิริมา เกตสิทธิ์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านบางกะปิ
 
  - ผู้บริหาร            
  - ครูสายชั้นอนุบาล            
  - ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑            
  - ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒            
  - ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓            
  - ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔            
  - ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕            
  - ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖            
  - ครูพี่เลี้ยง            
  - ธรุการ/การเงิน            
  - พนักงานสถานที่            
  - นักเรียน            
             
  แหล่งเรียนรู้            
  ผลงานวิชาการ            
  หลักสูตรสถานศึกษา            
  กลุ่มสาระการเรียนรู้            
  - ภาษาไทย            
  - คณิตศาสตร์            
  - วิทยาศาสตร์            
  - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม            
  - สุขศึกษา และพลศึกษา            
  - ศิลปะ            
  - การงานอาชีพและเทคโนโลยี            
  - ภาษาต่างประเทศ            
  - กลุ่มกิจกรรม