เกี่ยวกับโรงเรียน แหล่งเรียนรู้ ความภาคภูมิใจ ปฏิทินกิจกรรม รวมภาพกิจกรรม ติดต่อ/สอบถาม
             
             
  ข่าวประชาสัมพันธ์   ผู้บริหาร      
  งานบริหาร 4 ฝ่าย        
  - งานวิชาการ        
  - งานบุคลากร        
  - งานบริหารทั่วไป        
  - งานงบประมาณ        
         
  พันธกิจ        
  เอกลักษณ์   นายนิทัศน์ รักไทย      
  อัตลักษณ์   ผู้อำนวยการสถานศึกษา      
  วิสัยทัศน์   โรงเรียนบ้านบางกะปิ      
  ตราโรงเรียน            
  สีประจำโรงเรียน      
  ปรัชญาการจัดการศึกษา      
       
  บุคลากร      
  - ผู้บริหาร      
  - ครูสายชั้นอนุบาล      
  - ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑      
  - ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒      
  - ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ดร.อุรุพร  พงษ์ชัยสิทธิ์   นางสาวสุชีรา ศรีรักษา    
  - ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากร   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ    
  - ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕            
  - ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖            
  - ครการศึกษาพิเศษ      
  - ครูพี่เลี้ยง      
  - ธรุการ/การเงิน      
  - พนักงานสถานที่      
  - นักเรียน      
       
  แหล่งเรียนรู้      
  ผลงานวิชาการ      
  หลักสูตรสถานศึกษา นางตริยาภรณ์ โพธิ์นิ่มแดง   นายสมชัย ทรัพย์ประเสริฐ    
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ   รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร    
  - ภาษาไทย       งานทั่วไป    
  - คณิตศาสตร์            
  - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี            
  - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม            
  - สุขศึกษา และพลศึกษา            
  - ศิลปะ            
  - การงานอาชีพ            
  - ภาษาต่างประเทศ            
  - กลุ่มกิจกรรม