เกี่ยวกับโรงเรียน แหล่งเรียนรู้ ความภาคภูมิใจ ปฏิทินกิจกรรม รวมภาพกิจกรรม ติดต่อ/สอบถาม
             
             
  ข่าวประชาสัมพันธ์   พันธกิจ      
  งานบริหาร 4 ฝ่าย            
  - งานวิชาการ 1. จัดการศึกษาให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีมารยาทงดงามตามแบบไทย รู้จักดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
  - งานบุคลากร ก้าวทันเทคโนโลยี มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม โดยพัฒนาโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย  
  - งานบริหารทั่วไป 2. ส่งเสริมครูให้ทุกคนมีมาตรฐาน และพัฒนาตนเองให้มีความรู้และทักษะในการนำสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ใน  
  - งานงบประมาณ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
  3. ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  
  พันธกิจ 4. ผู้บริหาร บริหารงานทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ จนเป็นที่ยอมรับของสถานศึกษา และชุมชน  
  เอกลักษณ์    
  อัตลักษณ์    
  วิสัยทัศน์            
  ตราโรงเรียน            
  สีประจำโรงเรียน            
  ปรัชญาการจัดการศึกษา            
             
  บุคลากร            
  - ผู้บริหาร            
  - ครูสายชั้นอนุบาล            
  - ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑            
  - ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒            
  - ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓            
  - ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔            
  - ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕            
  - ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖            
  - ครูพี่เลี้ยง            
  - ธรุการ/การเงิน            
  - พนักงานสถานที่            
  - นักเรียน            
             
  แหล่งเรียนรู้            
  ผลงานวิชาการ            
  หลักสูตรสถานศึกษา            
  กลุ่มสาระการเรียนรู้            
  - ภาษาไทย            
  - คณิตศาสตร์            
  - วิทยาศาสตร์            
  - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม            
  - สุขศึกษา และพลศึกษา            
  - ศิลปะ            
  - การงานอาชีพและเทคโนโลยี            
  - ภาษาต่างประเทศ            
  - กลุ่มกิจกรรม