เกี่ยวกับโรงเรียน แหล่งเรียนรู้ ความภาคภูมิใจ ปฏิทินกิจกรรม รวมภาพกิจกรรม ติดต่อ/สอบถาม
             
             
  ข่าวประชาสัมพันธ์   นางสาวสุชีรา  ศรีรักษา      
  งานบริหาร 4 ฝ่าย   รองผู้อำนวยการบริหารงานวิชาการ      
  - งานวิชาการ    
  - งานบุคลากร - การบริหารงานวิชาการ  
  - งานบริหารทั่วไป - การพัฒนาหลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐาน  
  - งานงบประมาณ - การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  
  - การประกันคุณภาพการศึกษา  
  พันธกิจ - การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน  
  เอกลักษณ์ - งานวางแผนการบริหารการศึกษา  
  อัตลักษณ์ - การรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี  
  วิสัยทัศน์            
  ตราโรงเรียน            
  สีประจำโรงเรียน            
  ปรัชญาการจัดการศึกษา            
             
  บุคลากร            
  - ผู้บริหาร            
  - ครูสายชั้นอนุบาล            
  - ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑            
  - ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒            
  - ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓            
  - ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔            
  - ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕            
  - ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖            
  - ครูการศึกษาพิเศษ            
  - ครูพี่เลี้ยง            
  - ธรุการ/การเงิน            
  - พนักงานสถานที่            
  - นักเรียน            
             
  แหล่งเรียนรู้            
  ผลงานวิชาการ            
  หลักสูตรสถานศึกษา            
  กลุ่มสาระการเรียนรู้            
  - ภาษาไทย            
  - คณิตศาสตร์            
  - วิทยาศาสตร์            
  - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม            
  - สุขศึกษา และพลศึกษา            
  - ศิลปะ            
  - การงานอาชีพและเทคโนโลยี            
  - ภาษาต่างประเทศ            
  - กลุ่มกิจกรรม