เกี่ยวกับโรงเรียน แหล่งเรียนรู้ ความภาคภูมิใจ ปฏิทินกิจกรรม รวมภาพกิจกรรม ติดต่อ/สอบถาม
             
             
  ข่าวประชาสัมพันธ์  

ติดต่อ/สอบถาม

     
  งานบริหาร 4 ฝ่าย

       
  - งานวิชาการ โรงเรียนบ้านบางกะปิ เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตบางกะปิ  
  - งานบุคลากร จัดการศึกษาระดับประถมศึกษาแบบให้เปล่า ไม่เก็บค่าเล่าเรียน สำหรับเด็กในเกณฑ์บังคับทั้งชายและหญิง ที่มีอายุตั้งแต่  
  - งานบริหารทั่วไป 7 ปี ถึงอายุ 14ปี เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลศึกษาถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
  - งานงบประมาณ ตั้งอยู่เลขที่ 93 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10240  
  โทรศัพท์ 02-733-7810, 02-733-7811, 02-728-6012  
  พันธกิจ อีเมล์ : banbangkapi@hotmail.com  
  เอกลักษณ์ เว็บไซต์ : banbangkapi.com  
  อัตลักษณ์    
  วิสัยทัศน์    
  ตราโรงเรียน    
  สีประจำโรงเรียน    
  ปรัชญาการจัดการศึกษา    
     
  บุคลากร    
  - ผู้บริหาร    
  - ครูสายชั้นอนุบาล    
  - ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑    
  - ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒    
  - ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓    
  - ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔    
  - ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕    
  - ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖    
  - ครูพี่เลี้ยง    
  - ธรุการ/การเงิน    
  - พนักงานสถานที่    
  - นักเรียน    
     
  แหล่งเรียนรู้    
  ผลงานวิชาการ    
  หลักสูตรสถานศึกษา    
  กลุ่มสาระการเรียนรู้            
  - ภาษาไทย            
  - คณิตศาสตร์            
  - วิทยาศาสตร์            
  - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม            
  - สุขศึกษา และพลศึกษา            
  - ศิลปะ            
  - การงานอาชีพและเทคโนโลยี            
  - ภาษาต่างประเทศ            
  - กลุ่มกิจกรรม