เกี่ยวกับโรงเรียน แหล่งเรียนรู้ ความภาคภูมิใจ ปฏิทินกิจกรรม รวมภาพกิจกรรม ติดต่อ/สอบถาม
             
             
  ข่าวประชาสัมพันธ์   นักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐      
  งานบริหาร 4 ฝ่าย   ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐        
  - งานวิชาการ            
  - งานบุคลากร อนุบาล ๑ นักเรียนชาย ๑๖๔ คน        
  - งานบริหารทั่วไป จำนวน ๖ ห้อง นักเรียนหญิง ๑๔๗ คน        
  - งานงบประมาณ            
  เรียนอนุบาล ๒ นักเรียนชาย ๑๓๐ คน        
  พันธกิจ จำนวน ๖ ห้องเรียน นักเรียนหญิง ๑๑๘ คน        
  เอกลักษณ์            
  อัตลักษณ์ ประถมศึกษาปีที่ ๑ นักเรียนชาย ๑๘๔ คน        
  วิสัยทัศน์ จำนวน ๑๑ ห้องเรียน นักเรียนหญิง ๒๐๒ คน        
  ตราโรงเรียน            
  สีประจำโรงเรียน ประถมศึกษาปีที่ ๒ นักเรียนชาย ๑๘๒ คน        
  ปรัชญาการจัดการศึกษา จำนวน ๑๑ ห้องเรียน นักเรียนหญิง ๑๙๖ คน        
             
  บุคลากร ประถมศึกษาปีที่ ๓ นักเรียนชาย ๒๓๓ คน        
  - ผู้บริหาร จำนวน ๑๐ ห้องเรียน นักเรียนหญิง ๒๐๗ คน        
  - ครูสายชั้นอนุบาล            
  - ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประถมศึกษาปีที่ ๔ นักเรียนชาย ๒๒๙ คน        
  - ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ จำนวน ๑๒ ห้องเรียน นักเรียนหญิง ๒๓๕ คน        
  - ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓            
  - ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ประถมศึกษาปีที่ ๕ นักเรียนชาย ๒๓๔ คน        
  - ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จำนวน ๑๒ ห้องเรียน นักเรียนหญิง ๒๒๐        
  - ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖            
  - ครูพี่เลี้ยง ประถมศึกษาปีที่ ๖ นักเรียนชาย ๒๒๘ คน        
  - ธรุการ/การเงิน จำนวน ๑๒ ห้องเรียน นักเรียนหญิง ๒๐๔ คน        
  - พนักงานสถานที่            
  - นักเรียน นักเรียนเรียนร่วม นักเรียนชาย ๔๔ คน        
    นักเรียนหญิง ๑๕ คน        
  แหล่งเรียนรู้            
  ผลงานวิชาการ รวม นักเรียนชาย ๑,๒๙๐ คน        
  หลักสูตรสถานศึกษา   นักเรียนหญิง ๑,๒๖๔ คน        
  กลุ่มสาระการเรียนรู้            
  - ภาษาไทย นักเรียนทั้งหมด ๒,๕๕๔ คน        
  - คณิตศาสตร์            
  - วิทยาศาสตร์            
  - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม            
  - สุขศึกษา และพลศึกษา            
  - ศิลปะ            
  - การงานอาชีพและเทคโนโลยี            
  - ภาษาต่างประเทศ            
  - กลุ่มกิจกรรม