เกี่ยวกับโรงเรียน แหล่งเรียนรู้ ความภาคภูมิใจ ปฏิทินกิจกรรม รวมภาพกิจกรร ติดต่อ/สอบถาม
             
             
  ข่าวประชาสัมพันธ์   นักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒      
  งานบริหาร 4 ฝ่าย   ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒        
  - งานวิชาการ            
  - งานบุคลากร อนุบาล ๑ นักเรียนชาย ๑๑๖ คน        
  - งานบริหารทั่วไป จำนวน ๘ ห้อง นักเรียนหญิง ๑๔๐ คน        
  - งานงบประมาณ            
  เรียนอนุบาล ๒ นักเรียนชาย ๑๔๘ คน        
  พันธกิจ จำนวน ๘ ห้องเรียน นักเรียนหญิง ๑๑๕ คน        
  เอกลักษณ์            
  อัตลักษณ์ ประถมศึกษาปีที่ ๑ นักเรียนชาย ๒๒๘ คน        
  วิสัยทัศน์ จำนวน ๑๒ ห้องเรียน นักเรียนหญิง ๒๑๒ คน        
  ตราโรงเรียน            
  สีประจำโรงเรียน ประถมศึกษาปีที่ ๒ นักเรียนชาย ๒๒๕ คน        
  ปรัชญาการจัดการศึกษา จำนวน ๑๒ ห้องเรียน นักเรียนหญิง ๒๐๗ คน        
             
  บุคลากร ประถมศึกษาปีที่ ๓ นักเรียนชาย ๑๙๓ คน        
  - ผู้บริหาร จำนวน ๑๒ ห้องเรียน นักเรียนหญิง ๒๐๙ คน        
  - ครูสายชั้นอนุบาล            
  - ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประถมศึกษาปีที่ ๔ นักเรียนชาย ๒๑๑ คน        
  - ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ จำนวน ๑๒ ห้องเรียน นักเรียนหญิง ๒๐๒ คน        
  - ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓            
  - ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ประถมศึกษาปีที่ ๕ นักเรียนชาย ๒๓๘ คน        
  - ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จำนวน ๑๒ ห้องเรียน นักเรียนหญิง ๒๐๘ คน        
  - ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖            
  - ครูพี่เลี้ยง ประถมศึกษาปีที่ ๖ นักเรียนชาย ๒๒๒ คน        
  - ธรุการ/การเงิน จำนวน ๑๒ ห้องเรียน นักเรียนหญิง ๒๒๗ คน        
  - พนักงานสถานที่            
  - นักเรียน นักเรียนเรียนร่วม นักเรียนชาย ๔๐ คน        
    นักเรียนหญิง ๑๐ คน        
  แหล่งเรียนรู้            
  ผลงานวิชาการ รวม นักเรียนชาย ๑,๕๘๑ คน        
  หลักสูตรสถานศึกษา   นักเรียนหญิง ๑,๕๒๐ คน        
  กลุ่มสาระการเรียนรู้            
  - ภาษาไทย นักเรียนทั้งหมด ๓,๑๐๑ คน        
  - คณิตศาสตร์            
  - วิทยาศาสตร์            
  - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม            
  - สุขศึกษา และพลศึกษา            
  - ศิลปะ            
  - การงานอาชีพและเทคโนโลยี            
  - ภาษาต่างประเทศ            
  - กลุ่มกิจกรรม