เกี่ยวกับโรงเรียน แหล่งเรียนรู้ ความภาคภูมิใจ ปฏิทินกิจกรรม รวมภาพกิจกรรม ติดต่อ/สอบถาม
           
   
ผลงานครู–บุคลากรโรงเรียนบ้านบางกะปิ
               
 

ประเภทรางวัล

ชื่อรางวัล

หน่วยงานที่จัด
ผู้ที่ได้รับรางวัล
ปีที่รับ
               
  1. เกียรติบัตร สนับสนุนส่งเสริมการประกวดบรรยายธรรมนักเรียน โรงเรียนส่งเสริมพระพุทธศาสนา นายธาวิต ณ นคร

2561

    รูปภาพ       (29 พ.ค. 2561)
             
  2. เกียรติบัตร สนับสนุนส่งเสริมการประกวดอ่านฟังเสียงนักเรียนระดับ วัดประยุรวงศาวาสธนาคารธนชาติ นางสาวกัลยา หวังปัญญา 2561
    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6         (20 ส.ค. 2561)
    รูปภาพ        
             
  3. เกียรติบัตร สนับสนุนส่งเสริมการแข่งขันวิทยาศาสตร์ เพชรยอดมงกุฎ -   นางสาวกัลยา  การสุวรรณ 2561
    ระดับชั้น ป.๑-๓         (20 ส.ค. 2561)
    รูปภาพ        
             
  4. เกียรติบัตร สนับสนุนส่งเสริมการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ -   นางสาววาสนา  พรมตา 2561
    ระดับชั้น ป.4-6         (20 ส.ค. 2561)
    รูปภาพ 1 2 3      
           
  5. เกียรติบัตร สนับสนุนส่งเสริมการแข่งขันอ่านฟังเสียงโครงการธนชาติ ริเริ่ม ธนาคารธนชาติ นางสาวกัลยา หวังปัญญา 2561
    เติมเต็ม เอกลักลักษณ์ไทย ครั้งที่ 47       นางสาวนฤมล กุลวงษ์น้อย (20 ธ.ค. 2561)
    รูปภาพ 1 2 3 4       นางสาวสุภาลักษณ์ ศรีอุลิต  
           
  6. เกียรติบัตร สนับสนุนส่งเสริมการแข่งขันสังคมศึกษาเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 มูลนิธิร่มฉัตร โรงเรียนสตรีวิทยา

นายดนัยพร  มุขรักษ์

2561
    รูปภาพ 1 2    

 

นายธาวิต  ณ  นคร (20 ธ.ค. 2561)
               
  7. เกียรติบัตร สนับสนุนส่งเสริมโครงการแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทยสำหรับ

สโมสรไลออนส์ ภาครวม 310

นางสาวจิตราภรณ์ ด้วงจุมพล

2561
    เยาวชนโดยพระราชประสงค์พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

ประเทศไทย

นางสาวสุดใจ  ศิลมัย (20 ธ.ค. 2561)
    รูปภาพ 1 2 3          
           
  8. เกียรติบัตร สนับสนุนส่งเสริมการแข่งขันประดิษฐ์หุ่นยนต์ ประเภท BEAM

พันธ์ทิพย์พลาซ่า บางกะปิ

นายธนกร  แสนโกศิก

2561
    กระโดดจากรายการแข่งขันหุ่นยนต์ BEAM       (20 ธ.ค. 2561)
    รูปภาพ          
               
  9. เกียรติบัตร ผู้ฝึกสอนผู้ช่วยผู้ฝึกสอนกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพในการแข่งขัน   โรงเรียน

นายคมฤทธิ์ หาญเบญจพงค์

2561
    กีฬานักเรียน สังกัดกรุงเทพ ครั้งที่ 31 ปีการศึกษา 2561   บ้านบางกะปิ

นายคุ้มศุขย์พณ  จันทรมณี

(20 ธ.ค. 2561)
    รูปภาพ 1 2

 

   

นายสาธิต  บุญเทศ

 
         

นายอาทิตย์ศักดิ์  เพ่งเล็งดี

 
         

ว่าที่ร้อยตรีหญิงธันญ์วริน 

 
          มัยสิริรัตนา  
          นางสาวกิตติพิชญ์  ปิสาเย  
  10. เกียรติบัตร สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนไทยรวมใจทำ  

ชมรมพระพุทธศาสนา

นายธาวิต ณ นคร 2561
    ความดีแข่งขันตอบปัญหาศีลธรรมใน   สากล   (20 ธ.ค. 2561)
    พระพุทธศาสนา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561        
    รูปภาพ        
             
  11. เกียรติบัตร สนับสนุนส่งเสริมการประกวดบรรยายธรรม  

กรมการศาสนา

นายธาวิต ณ นคร

2561
    นักเรียนประถมตอนปลาย   กระทรวงวัฒนธรรม นายดนัยพร  มุขรักษ์ (8 มี.ค.2562)
    รูปภาพ 1 2 3        
             
  12. เกียรติบัตร สนับสนุนส่งเสริมเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันงาน        
    มอบประกาศนียบัตร  วุฒิบัตร และทุนการศึกษา  

มหาวิทยาลัยจุฬา

นางสาวศุภัชญา  รักนุ่ม

2561
    รุ่นที่ 58/2561   ลงกรณ์ราชวิทยาลัย

นางดลภา  อภิวงษ์

(8 มี.ค.2562)
    รูปภาพ       นายธาวิต  ณ  นคร