เกี่ยวกับโรงเรียน แหล่งเรียนรู้ ความภาคภูมิใจ ปฏิทินกิจกรรม รวมภาพกิจกรรม ติดต่อ/สอบถาม
             
    แหล่งเรียนรู้        
  ข่าวประชาสัมพันธ์            
  งานบริหาร 4 ฝ่าย        
  - งานวิชาการ        
  - งานบุคลากร        
  - งานบริหารทั่วไป        
  - งานงบประมาณ        
         
  พันธกิจ        
  เอกลักษณ์ 1. หอพระพจน์ จันทร์ลีอนุสรณ์        
  อัตลักษณ์ เป็นแหล่งเรียนรู้การปฏิบัติกิจกรรมในหลักพุทธศาสนาและสังคมศึกษาของบุคลากรในโรงเรียนและชุมชน  
  วิสัยทัศน์            
  ตราโรงเรียน        
  สีประจำโรงเรียน        
  ปรัชญาการจัดการศึกษา        
         
  บุคลากร        
  - ผู้บริหาร        
  - ครูสายชั้นอนุบาล        
  - ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 2. ศาลาไทยอเนกประสงค์        
  - ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงาน จัดนิทรรศการ ส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดเคลื่อนที่ ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ใช้ประโยชน์ในการพักผ่อนหย่อนใจ
  - ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓    
  - ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔        
  - ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕        
  - ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖        
  - ครูพี่เลี้ยง        
  - ธรุการ/การเงิน        
  - พนักงานสถานที่        
  - นักเรียน        
  3. สวนพฤกษศาสตร์สาธิต/พืชท้องถิ่นและสมุนไพร      
  แหล่งเรียนรู้ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และเป็นแหล่งเอื้ออำนวยต่อการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพร
  ผลงานวิชาการ            
  หลักสูตรสถานศึกษา        
  กลุ่มสาระการเรียนรู้        
  - ภาษาไทย        
  - คณิตศาสตร์        
  - วิทยาศาสตร์        
  - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม        
  - สุขศึกษา และพลศึกษา        
  - ศิลปะ 4. ลานอเนกประสงค์        
  - การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นสถานที่ร่วมกิจกรรมในตอนเช้า รวมถึงการฝึกทักษะด้านกีฬา การออกกำลังกาย การจัดกิจกรรมและการจัดนิทรรศการของโรงเรียนและชุมชน
  - ภาษาต่างประเทศ            
  - กลุ่มกิจกรรม        
           
           
           
           
           
           
    5. ห้องเรียนคอมพิวเตอร์         
    เป็นแหล่งปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมศักยภาพ, การใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตสำหรับนักเรียน ครู และประชาชน
               
           
           
           
           
           
           
           
    6. ห้องโสตทัศนศึกษา        
    เป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลสารสนเทศศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ศูนย์กระจายเสียงและภาพ เพื่อการศึกษา
               
           
           
           
           
           
           
           
    7. ห้องดนตรีไทย        
    เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติและเสริมสร้างศักยภาพด้านดนตรีไทย
               
           
           
           
           
           
           
           
    ๘. ศูนย์ชีวภาพเพื่อสิ่งแวดล้อม        
     เป็นแหล่งผลิตน้ำยาชีวภาพเพื่อบำบัดน้ำเสียและรักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน
               
           
           
           
           
           
           
           
    ๙. ห้องศิลปะ        
    เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกทักษะด้านศิลปะ วาดภาพ ระบายสีออกแบบตกแต่งงานศิลปะ
               
           
           
           
           
           
           
           
    10. ห้องนาฏศิลป์        
    เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึก ปฏิบัติเสริมสร้างศักยภาพด้านการฟ้อนรำ ร้องเพลง เต้นระบำเข้าจังหวะด้านนาฏศิลป์ไทย
               
           
           
           
           
           
           
           
    11. ห้องสหกรณ์        
    เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติและเสริมสร้างศักยภาพด้านการซื้อขายสินค้า อุปกรณ์การเรียนการสอน
               
           
           
           
           
           
           
           
    12. ห้องสมุด          
    เป็นแหล่งเรียนรู้ ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
               
           
           
           
           
           
           
           
    13. ลานธรรม     แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน หน้าถัดไป  
    เป็นแหล่งเรียนรู้ ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์