เกี่ยวกับโรงเรียน แหล่งเรียนรู้ ความภาคภูมิใจ ปฏิทินกิจกรรม รวมภาพกิจกรรม ติดต่อ/สอบถาม
             
             
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ประวัติโรงเรียน          
  งานบริหาร 4 ฝ่าย            
  - งานวิชาการ โรงเรียนบ้านบางกะปิ ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2500   มีความเป็นมาดังนี้  
  - งานบุคลากร โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง ซึ่งตั้งอยู่บริเวณวัดศรีบุญเรือง ตำบลหัวหมาก อำเภอบางกะปิ  จังหวัดพระนครมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปีแต่  
  - งานบริหารทั่วไป ไม่สามารถขยายอาคารเรียนให้เพียงพอกับจำนวนนักเรียนได้ เพราะมีบริเวณจำกัด นายคุ้ม  แสงศิลป์ นายอำเภอบางกะปิ ในสมัยนั้นเห็น  
  - งานงบประมาณ ว่าควรหาที่ดินปลูกอาคารใหม่ และได้พิจารณาเห็นว่าที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ที่ตำบลคลองจั่นเป็นที่เหมาะสม  
  จึงติดต่อขอเช่าเป็นเนื้อที่ประมาณ 12 ไร่ แล้วดำเนินการของบประมาณ ปลูกสร้างอาคารเรียนในปี พ.ศ. 2500 เป็นเงิน 300,000 บาท  
  พันธกิจ ดำเนินการปลูกสร้างตามแบบ 003 ของกรมสามัญศึกษา เป็นอาคารชั้นเดียว 7 ห้องเรียน แล้วเสร็จเมื่อเดือนกันยายน 2500  
  เอกลักษณ์ ปีการศึกษา 2501 ทางราชการได้สั่งให้โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง ย้ายกิจการพัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ มาทำการสอนที่โรงเรียนหลังใหม่ ตั้งแต่  
  อัตลักษณ์ วันที่ 1 พฤษภาคม 2501 เป็นต้นมา นักเรียนได้เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อย ๆ จนไม่มีห้องเรียนให้นักเรียนเรียน ทางราชการจึงให้ วัดศรีบุญเรือง  
  วิสัยทัศน์ หลังเดิมซึ่งอยู่ในบริเวณวัดศรีบุญเรือง เปิดทำการสอนใหม่อีกครั้ง  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2502  โดยแบ่งนักเรียน ตามความสมัครใจกลับไป  
  ตราโรงเรียน เรียนที่โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองบางส่วน  
  สีประจำโรงเรียน โรงเรียนหลังใหม่ที่ทางราชการได้พิจารณาเห็นควรตั้งชื่อว่า  “โรงเรียนบ้านบางกะปิ”   (แสงศิลป์ - ราษฎร์นุกูล)  ให้ตรงกับชื่ออำเภอ  
  ปรัชญาการจัดการศึกษา ที่ตั้งอยู่ส่วนชื่อสร้อยในวงเล็บนั้นเป็นการนำชื่อของนายอำเภอบางกะปิ ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนนี้ขึ้นมาเป็นสร้อยต่อท้าย  
  เพื่อเป็นอนุสรณ์  ได้รับอนุญาตจากจังหวัดพระนครตั้งขึ้นเป็นโรงเรียนบ้านบางกะปิ (แสงศิลป์ - ราษฎร์นุกูล)  ตามที่อำเภอขออนุญาตไป   
  บุคลากร  โดยเปิดทำการสอน   ตั้งแต่วันที่  1 พฤษภาคม  2502 เป็นต้นมาโดยมีนายอินทร์ กุศลสัตย์ เป็นครูใหญ่โรงเรียนเป็นคนแรก มีนักเรียน  
  - ผู้บริหาร 220  คน  ครู  6  คน  
  - ครูสายชั้นอนุบาล ปีการศึกษา ๒๕๐๘ – ๒๕๐๙  ได้รับงบสร้างอาคารเรียนแบบ ๐๐๔  จำนวน ๒ หลัง  มีห้องเรียน  ๔๙  ห้องเรียน นักเรียน  ๗๘๒  คน  
  - ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ครู ๓๑ คน  และนักเรียน  ๙๑๖  คน  ครู  ๓๕  คน  ตามลำดับ  
  - ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ปีการศึกษา 2512 ได้งบสร้างอาคารเรียนตึก 3 ชั้น ๆ ละ 6 ห้องเรียน รวม 18  ห้องเรียน    
  - ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา 2513 เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 7 ครบบริบูรณ์  มีนักเรียนชั้นละ 6  ห้องเรียน  รวม  42  ห้อง  มีนักเรียนชาย-หญิง   
  - ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ รวม 1,590 คน  ครู 54 คน  
  - ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ปีการศึกษา 2514 ได้รับงบสร้างอาคารเรียนเชื่อมต่ออาคารที่สร้างในปีงบประมาณ 2502 อีก 9  ห้องเรียน  
  - ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา 2515 ได้รับงบประมาณก่อสร้างต่อเติมอาคารโดยสร้างเชื่อมต่อกับปีงบประมาณ 2512 , 2514  จำนวน 9 ห้องเรียน   
  - ครูพี่เลี้ยง สร้างเมื่อวันที่  28 กันยายน  2515 สร้างเสร็จในปี 2516   
  - ธรุการ/การเงิน ปีการศึกษา 2517  โอนมาสังกัดกรุงเทพมหานคร  โดยมีนายชำนาญ  ยุวบูรณ์  เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร   มีนโยบายให้เปิดเรียน  
  - พนักงานสถานที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  จำนวน  ๑  ห้องเรียน  มีนักเรียน  ๑๐๓  คน  ต่อมามีปัญหาด้านกฎหมายกรุงเทพมหานครไม่มีหน้าที่จัดการศึกษา  
  - นักเรียน ในระดับมัธยมศึกษาผู้บริหารกรุงเทพมหานคร จึงยุบชั้นมัธยมศึกษา (ม.ศ. 1) ไปเรียนที่โรงเรียนเทพลีลา จึงเปิดการสอนเพียงชั้นประถม  
  ศึกษาปีที่  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 ตามเดิม ในปีนี้มีห้องเรียน  จำนวน 56  ห้อง  นักเรียนจำนวน  2,390  คน  ครูจำนวน  80  คน  
  แหล่งเรียนรู้ ปีการศึกษา  2518  เปิดสอนจำนวน  53  ห้องเรียน  นักเรียนจำนวน   2,310  คน มี นายพจน์  จันทร์ลี มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่เอก  
  ผลงานวิชาการ โรงเรียนบ้านบางกะปิ ตั้งแต่วันที่  1 พฤศจิกายน  2518  เป็นต้นมา  และในปีงบประมาณ   2518  โรงเรียนได้รับงบประมาณ  
  หลักสูตรสถานศึกษา สร้างอาคารเรียน ตึก 3  ชั้น  9  ห้องเรียน พร้อมครุภัณฑ์  
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา  2519 เปิดสอน 59 ห้องเรียน มีนักเรียนชาย-หญิง  2,227  คน ครู 70 คน และได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนเชื่อมต่อ  
  - ภาษาไทย อาคาร ที่สร้างใหม่ในปี 2518 สร้างต่อเชื่อมอีก 12 ห้องเรียน อาคารเรียนจึงเป็นตึก 3 ชั้น ๆ ละ 1  ห้อง  ขนาด  4× 6  เมตร พร้อมบันได  
  - คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2520 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ เป็นตึก 4 ชั้น ชั้นล่างโล่ง โดยสร้าง 12 ห้องเรียน พร้อมครุภัณฑ์ สร้าง  
  - วิทยาศาสตร์ ส้วมถาวร 1 หลัง  20 ที่นั่ง   
  - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2521โรงเรียนได้รับงบประมาณต่อเติมอาคาร ต่อจากปี 2520 และสร้างอาคารเชื่อมต่อ ชั้นล่างโล่ง โครงสร้าง 24 ห้องเรียน  
  - สุขศึกษา และพลศึกษา และ สร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ กว้าง  5 เมตร และยาว  6 เมตร สร้างส้วมถาวร 20 ที่นั่ง ในปีนี้ โรงเรียนได้ ที่ดินเพิ่มอีก  
  - ศิลปะ 3ไร่เศษ โดย ส.ส. ยูเนียนแพทย์ประชุมประสานงาน กับการเคหะแห่งชาติและกรุงเทพมหานคร  
  - การงานอาชีพและเทคโนโลยี และในปีการศึกษา  ๒๕๒๑  นี้มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรภาคบังคับจาก  ๗  ปี  เป็น  ๖  ปี  
  - ภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2522 ได้รับงบประมาณ เพิ่มถมดินบริเวณบ้านพักครู  เนื้อที่  2‚624  ตารางเมตร ลึก 2 เมตร สร้างรื้อคอนกรีตยาว 632 เมตร  
  - กลุ่มกิจกรรม พร้อมด้วยประตูเหล็ก กว้าง 4 เมตร 3 ชุด และป้อมยาม   
    ปีการศึกษา 2523  ได้รับงบประมาณ เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนตึก 3 ชั้น 36 ห้องเรียน กว้าง 8.56  เมตร ยาว 112 เมตร ปีนี้มีนักเรียน    
    2‚368 คน มีห้องเรียน 32 ห้อง ครู 114 คน  
    ต่อมาในปี  พ.ศ. 252๕ กรรมสิทธิ์ที่ดินที่ตั้งของโรงเรียนบ้านบางกะปิได้โอนไปเป็นของการเคหะแห่งชาติโดยมีเงื่อนไขให้กรุงเทพฯ  
    ใช้เป็นกิจการจัดการศึกษาเท่านั้น ถ้ากรุงเทพมหานครเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์การเคหะจะยึดพื้นที่คืน  
    ปีการศึกษา 2526 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนตึก 4 ชั้น 12 ห้องเรียนชั้นล่างโล่ง โครงสร้างเชื่อมอาคารปรับปรุงระบบประปา  
    แบบ 01271แบบห้องเก็บน้ำรูปแชมเปญ นายพจน์ จันทร์ลี ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางกะปิถึงแก่กรรม นางสาวนัทที  
    บุญยวิบูลย์ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ ปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติราชการแทน ตั้งแต่ 20 กรกฎาคม  2526   จนถึง  25  มิถุนายน   
    2547  นายสมชาย  ศรีธีระวิโรจน์   ย้ายจากโรงเรียนวัดไผ่เงินโชติการาม สำนักงานเขตยานนาวา มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  
    ปีการศึกษา  2527  มีนักเรียน 2‚363  คน 78 ห้องเรียน  ครู  123  คน  ภารโรง  6 คน สร้างหอพระพจน์  จันทร์ลีอนุสรณ์ วงเงิน 145‚165  
    บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยหกห้าบาท) วันที่ 21 ตุลาคม 2529 นายสมชาย  ธีระวิโรจน์ ไปรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนัก  
    การศึกษาระดับ 9 ได้รับมอบหมายให้นางสาวนัทที บุญยวิบูลย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางกะปิ รักษาราชการแทน  
    วันที่ 25 พฤศจิกายน 2529 นางลดาวัลย์ โพธิเพชร ได้รับแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางกะปิ ระดับ 7  
    วันที่  17 เมษายน  2530  ปรับปรุงห้องประชุมเอนกประสงค์ โดยทำการมุงหลังคา สร้างพื้นปูผนัง ทาสี เดินสายไฟ  
    ปีการศึกษา 2531 ได้งบประมาณ ปรับปรุงหลังอาคาร สร้างถนน  คสล. ทางเท้า, ที่ดื่มน้ำ ,ท่อระบายน้ำ ,  บ้านพักภารโรง  
    ปีงบประมาณ 2532 ได้รับงบประมาณในการติดตั้งเครื่องวัดฯ และปรับปรุงสายไฟฟ้าภายในอาคารเรียน โรงอาหาร ห้องส้วม  
    บ้านพักครู 6 หลัง บ้านพักภารโรง 1 หลัง ปรับปรุงเสริมสร้างอาคารเรียน  
    ปีการศึกษา 2537 ปีนี้ได้งบประมาณสร้างรั้วพร้อมป้ายชื่อโรงเรียน สร้างประตูรั้วพร้อมประตูเหล็กบานเปิด สร้างป้อมยามและปรับปรุง  
    ห้องประชุมเป็นเงิน 239,300 บาท (สองแสนสามหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) นางลดาวัลย์ โพธิ์เพชร ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวย  
    การโรงเรียนบางจาก สำนักงานเขตพระโขนง นายชัยวิทย์  จิตเมตตา ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางกะปิ  เมื่อวันที่   
    10  ตุลาคม  2537   
    ปีการศึกษา  2539  ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  สนศ. เป็นอาคาร  4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง   24  ห้องเรียน  
    เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2540 นายชัยวิทย์ จิตเมตตา ย้ายไปเป็นรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร และเมื่อวันที่  19 ธันวาคม  
     2540 นางศิริพรรณ เจริญสุข  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนเมือง ระดับ 9 ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางกะปิ   
    ระดับ  9  
    ปีการศึกษา  2541  เปิดสอนชั้นระดับก่อนประถมศึกษา 14 ห้องเรียน ชั้น ปศ. 1- 6 จำนวน 72 ห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน  
    16 ห้องเรียน  รวม 1๐2 ห้องเรียน  มีนักเรียนชาย 2,241 คน หญิง 2,320 คน รวม 4,561 คน มีข้าราชการครู 166 คน      
    ลูกจ้างประจำ 3 คน ชั่วคราว  4  คน   
    ปีงบประมาณ  2542  โรงเรียนบ้านบางกะปิ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน 5 ชั้น จำนวน 35 ห้องเรียน  ชั้นล่างเปิดโล่ง รูปแบบ  
    อาคารเรียนตึกมาตรฐาน  แบบสนศ.  385  เพื่อเป็นอาคารมัธยมศึกษา และในปีนี้ห้องสมุดโรงเรียนบ้านบางกะปิได้รับรางวัลห้องสมุด  
    ดีเด่นรางวัลพระราชทาน  
    ปีการศึกษา  2543  เปิดสอนชั้นระดับก่อนประถมศึกษา  14  ห้องเรียน  ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1- 6 จำนวน 87 ห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษา  
    ปี่ที่ 1-3 จำนวน 11  ห้องเรียน  รวม 112  ห้องเรียน  นักเรียนชาย  2,180  คน  หญิง  2,149  คน  รวมทั้งสิ้น  4,329  คน  มีข้าราชการครู   
    172  คน  ครูจ้างประจำ 3 คน ครูจ้างชั่วคราว  32  คน  ธุรการชั่วคราว  1  คน  ภารโรงประจำ 9 คน  ชั่วคราว  3  คน  ในปีนี้  ผู้ปกครอง  
    นักเรียนสร้างโรงอาหาร (ฝ่ายมัธยม) ให้แก่โรงเรียนและในปีนี้ โรงเรียนได้รับการรับรองบริหารงานคุณภาพ  ISO9002 ; 1994   
    จากสถาบันรับรองมาตรฐาน  ISO (สรอ.)  เมื่อวันที่  30  มีนาคม  2544   
    ปีการศึกษา 2544 เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษา 14 ห้องเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่  1-6 จำนวน 82 ห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  
    จำนวน 11 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 107 ห้องเรียน  นักเรียนชาย  2,267 คน  นักเรียนหญิง  2,278  คน รวมนักเรียนทั้งสิ้น  4,545  คน  
    มีข้าราชการครู 171  คน ครูจ้างประจำ 3  คน  ชั่วคราว  17  คน  ธุรการชั่วคราว 1 คน  ภารโรงประจำ 9 คน  ชั่วคราว  3  คน  ในปีนี้  )   
    ผู้ปกครองนักเรียนได้ปรับปรุงร้านค้าโรงอาหารให้กับโรงเรียน นอกจากนี้โรงเรียนได้รับงบประมาณจากกรุงเทพมหานคร เพื่อปรับปรุง  
    อาคารสถานที่ และในปีนี้โรงเรียนได้รับรางวัลสร้างเสริมสุขภาพดีเด่นในดวงใจ  จากรายการ จส.100 จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุน  
    การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  
    ได้รับบริจาคจากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบ้านบางกะปิเป็นเงิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) สร้างสนามเด็กเล่นอนุบาล  
    ปีการศึกษา 2546 ได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   พ.ศ. 2542  ดังนี้  
    ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนตามแบบรายการที่ สก.2004/5/2546 จำนวน  1 หลังราคาค่าก่อสร้างเป็นจำนวนเงิน  9,480,000  
    บาท (เก้าล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)  ก่อสร้างโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดบรบือพรเทพ  
    - ต่อมาสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครได้จัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยแยกออกจากโรงเรียนประถมศึกษา เป็นลักษณะโครงการ  
    นำร่องในการจัดการศึกษาให้เหมาะสมและให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการเรียนการสอนในแต่ละระดับชั้น  
    ดังนั้นสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ก.ก.) ได้ทำเรื่องเข้าหารือในที่ประชุม ก.ก. และมีมติให้ ก.ก. ครั้งที่ 11/2546  
    วันจันทร์ที่ 17  พฤศจิกายน 2546 ได้จัดตั้งโรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ สังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร  โดยแบ่งพื้นที่และ  
    อาคารเรียนจำนวน 2 หลัง ของโรงเรียนบ้านบางกะปิออกไป  
    ปีการศึกษา  2547  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนตามรายละเอียด  รายการที่ ศก.2060 /5/2547  จำนวน 1 หลัง ก่อสร้างโดย  
    ห้างหุ้นส่วน  จำกัด บรบือพรเทพ  (อาคารเรียน 5 ชั้น 10 ห้องเรียน) เปิดทำการสอนเฉพาะอนุบาลปีที่ 1-2 และประถมศึกษาปีที่ 1-6  
    พื้นที่ของโรงเรียนลดลงจาก 1๕ ไร่ คงเหลือ 10 ไร่ 3  งาน  จำนวนข้าราชการครู  137  คน ครูจ้างประจำ 3 คน  ครูจ้างชั่วคราว  14  คน   
    พี่เลี้ยงเด็ก 14  คน  พนักงานการเงินและบัญชี  1  คน  และงานธุรการ  1  คน  ครูพิเศษ (เด็กเรียนร่วม)  รวม  172  คน