ประวัติโรงเรียน
พันธกิจ
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
สัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
สีประจำโรงเรียน
ปรัชญาการจัดการศึกษา
ความภาคภูมิใจ
ผู้บริหาร สนศ.
ผู้บริหาร กทม.
ผู้บริหาร สนข.
ผู้บริหาร รร.
บุคลากร
ครู
- สายชั้นอนุบาล
- สายชั้น ป.1
- สายชั้น ป.2
- สายชั้น ป.3
- สายชั้น ป.4
- สายชั้น ป.5
- สายชั้น ป.6
- สายการศึกษาพิเศษ
- พี่เลี้ยง
- ธุรการ/การเงิน
- พนง.อาคารสถานที่่
นักเรียน
สารสนเทศ
แหล่งเรียนรู้
ผลงานวิชาการ
หลักสูตรสถานศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้
- ภาษาไทย
- คณิตศาสตร์
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ภาษาอังกฤษ
- สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- สุขศึกษา และพลศึกษา
- การงานอาชีพ
- ศิลปะ
แผนที่โรงเรียน