ความภาคภูมิใจ

ผลการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนบ้านบางกะปิ ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ทั้ง 4 กลุ่มสาระต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 8
มีนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 (คณิตศาสตร์ 1 คน ภาษาอังกฤษ 2 คน)


ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน (Reading Test : RT)
โรงเรียนบ้านบางกะปิอยู่ในระดับ "ดีมาก" และมีนักเรียนได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม จำนวน 99 คนการแเข่งขันภาษาอังกฤษด้วยระบบออนไลน์ ครั้งที่ 5 ระดับชั้นประถมศึกษา ได้รางวัล "แชมป์ประเทศไทย"