นักเรียนปีการศึกษา 2562
ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562

อนุบาล 1
- จำนวนนักเรียนชาย 116 คน
- จำนวนนักเรียนหญิง 140 คน
- รวม 256 คน

อนุบาล 2
- จำนวนนักเรียนชาย 148 คน
- จำนวนนักเรียนหญิง 115 คน
- รวม 263คน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
- จำนวนนักเรียนชาย 228 คน
- จำนวนนักเรียนหญิง 212คน
- รวม 440 คน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
- จำนวนนักเรียนชาย 225 คน
- จำนวนนักเรียนหญิง 207 คน
- รวม 342 คน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
-จำนวนนักเรียนชาน 193 คน
- จำนวนนักเรียนหญิง 209 คน
- รวม 402 คน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
- จำนวนนักเรียนชาย 211 คน
- จำนวนนักเรียนหญิง 202 คน
- รวม 413 คน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
- จำนวนนักเรียนชาย 238 คน
- จำนวนนักเรียนหญิง 208 คน
- รวม 446 คน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
- จำนวนนักเรียนชาย 222 คน
- จำนวนนักเรียนหญิง 227 คน
- รวม 459 คน

นักเรียนเรียนร่วม
-จำนวนนักเรียนชาย 40 คน
- จำนวนนักเรียนหญิง 10 คน
- รวม 50 คน

รวมนักเรียนชาย 1,581 คน
รวมนักเรียนหญิง 1,520 คน
รวมทั้งหมด 3, 101 คน