ผลการประเมินคุณภาพ LAS นักเรียนชั้นประถมศึ5ษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนบ้านบางกะปิได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี โดยมีนักเรียนสอบได้คะแนนเต็ม 100วิชาภาษาอังกฤษ
คือ ด.ญ.ปิยาพัทร อ่อนสระ