วิสัยทัศน์โรงเรียน

นักเรียนมีคุณธรรม    เลิศล้ำวิชาการ    สืบสานเศรษฐกิจพอเพียง
ก้าวทันเทคโนโลยี   สัมพันธ์ดีชุมชน   ครูทุกคนมีมาตรฐาน   ผู้บริหารมืออาชีพ