ปรัชญาการจัดการศึกษา

วิชาการดี      กิจกรรมเด่น      เน้นคุณธรรม