เอกลักษณ์
โรงเรียนปลอดภัย  สวย  สะอาด  บรรยากาศวิชาการ