พันธกิจ

1. จัดการศึกษาให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีมารยาทงดงามตามแบบไทย รู้จักดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ก้าวทันเทคโนโลยี มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม โดยพัฒนาโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย
2. ส่งเสริมครูให้ทุกคนมีมาตรฐาน และพัฒนาตนเองให้มีความรู้และทักษะในการนำสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3. ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
4. ผู้บริหาร บริหารงานทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ จนเป็นที่ยอมรับของสถานศึกษา และชุมชน