นายนิทัศน์ รักไทย
 
 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านบางกะปิ
 
นางอุรุพร พงษ์ชัยสิทธิ์
นางสาวสุชีรา ศรีรักษา
นายสมชัย ทรัพย์ประเสริฐ
นางตริยาภรณ์ โพธิ์นิ่มแดง
รองผู้อำนวยการ
รองผู้อำนวยการ
รองผู้อำนวยการ
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานบุคลากร
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ